Menu
Inchide

REGULAMENT CONCURS PARIS

REGULAMENTUL 

Concursului ,,CITY BREAK LA PARIS” 

 

Art. 1 ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Concursului “CITY BREAK LA PARIS” este BRAICONF SA, cu sediul social situat în Brăila, str. Şcolilor, nr. 53, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J09/5/1991, având CUI RO 2266085, cont IBAN nr. RO48RNCB0048025907920001, deschis la BCR - Sucursala Brăila, 

BRAICONF SA este responsabil atât cu derularea și funcționalitatea concursului “CITY BREAK LA PARIS”, cât și cu validarea caștigătorilor / distribuția premiilor. 

Participanții la concurs sunt obligați să respecte toți termenii și condițiile Regulamentului Oficial al concursului “CITY BREAK LA PARIS”, potrivit celor menționate mai jos.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea și/sau modificarea urmând a fi făcută printr-un act adițional la prezentul regulament și adusă la cunoștință public pe pagina de internet http://www.braiconf.ro/regulament-concurs-paris.

Art. 2. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFǍŞURARE 

Concursul se va desfășura în perioada 20.02.2019-30.10.2019 (până la orele 23:59) în magazinul Braiconf Online. 

Menționăm că înscrierile în afara perioadei specificate nu vor fi luate în considerare. În situația în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească această campanie, acest fapt va fi adus la cunoștință publică în modalitățile prevăzute în Art. 1.  

La finalul concursului, participanții din întreaga perioadă de desfășurare a concursului vor deveni potențiali câștigători ai concursului.   

Modalitatea de câștigare a premiilor Braiconf este descrisă mai jos, în cadrul acestui regulament.

Art.3. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Regulamentul oficial al concursului, este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe toata durata desfasurarii concursului, in format electronic, pe site-ul  http://www.braiconf.ro/regulament-concurs-paris.

Potrivit liberei decizii a organizatorului, concursul poate fi mediatizat, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor material publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prezentul Regulament, ale carui prevederi prevaleaza.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta si/ sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale autentificate de un notar public si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina site-ului Organizatorului si vor fi puse la dispozitia participantilor.

Art.4. DREPTUL LA PARTICIPARE

În vederea participarii la concurs sunt inscrise numai persoanele fizice, indiferent de cetatenie, care la data participarii, au implinit varsta de 18 ani (“Participantii”), cu exceptia angajatilor Braiconf SA, a sotului/sotie acestor precum si a rudelor de gradul I a i acestora.

 (2) Participarea la această campanie implică cunoașterea deplină și acceptarea neechivocă a termenilor acestui regulament.

Art.5. PRODUSELE PARTICIPANTE

Prin “Produse participante” se inteleg toate produsele comercializate in magazinul online Braiconf, aflate sub denumirea ,,Cămăși bărbați” și ,,bluze damă” disponibile in  perioada promotiei, cu exceptia celor aflate in sectiunea OUTLET.

Art.6. MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI

6.1. PARTICIPANȚII

Pentru a putea participa in cadrul concursului, un Participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-        Sa-i fie permisa participarea la acest concurs, asa cum reiese din art.4 de mai sus;

-        sa achizitioneze in perioada concursului (asa cum este precizat la Art.2) din magazinul Online Braiconf, produse participante Braiconf (asa cum sunt mentionate la Art.5), utilizand codul inscris pe voucher –ul ce promovează campania;

6.2. DESEMNARE A CAȘTIGATORULUI

După încheierea perioadei de concurs (20.02.2019 – 30.10.2019, ora 23:59), Organizatorul va face centralizarea tuturor participanţilor şi va trage la sorţi câştigătorul şi două rezerve în data de 31.10.2019.

Validarea câștigătorului:

După încheierea concursului şi extragerea câştigătorului, Organizatorul va începe validarea câştigătorului după criteriile de participare. În acest sens, Organizatorul va trimite un mesaj privat câştigătorului, solicitându-i datele necesare validării acestuia. Câştigătorul este obligat să furnizeze informaţiile solicitate de către organizator în maxim 48 de ore de la transmiterea solicitării.

În cazul în care câştigătorul nu va răspunde solicitării în termen de 48 de ore, Organizatorul va trece la prima rezervă, care va trece prin acelaşi proces de validare.

Organizatorul își rezervă dreptul de a desemna un nou câștigător pentru premiul neatribuit

Numele câştigătorului va fi anunțat printr-o postare pe pagina de http://www.braiconf.ro/regulament-concurs-paris, după validarea acestuia.

Pentru ca o înscriere să fie considerată validă, trebuie să îndeplinească simultan conditiile de la art.4 si art.6.1.

Validarea înscrierilor va fi făcută de către Organizator sau reprezentanți ai Organizatorului, prin verificarea îndeplinirii condițiilor de validitate. Participanții care nu fac dovada îndeplinirii acestor condiții nu vor fi validati.

Art.7. PREMIUL CONCURSULUI 

Premiul oferit in cadrul acestei Campanii consta intr-un CITY BREAK LA PARIS ce include transport și cazare pentru două persoane, in luna noiembrie 2019.

 Câştigătorul va putea intra în posesia premiului, după ce a fost validat, în termen de 30 de zile.

Art.8. TAXE SI IMPOZITE

 

 Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

 

Art.9. INCETAREA CAMPANIEI

 

Prezenta promotie poate inceta pe durata campaniei numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului de a continua din motive independente de vointa sa.

 

Forta majora reprezinta orice eveniment extern imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea car o invoca, pe durata de existent a cazului de forta majora.

In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia Participantilor, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

Art.10. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Braiconf SA.

 

Art.11. LIMITAREA RASPUNDERII

 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui concurs.

 

 

Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta acest Regulament sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

Art.12 ALTE CLAUZE

 

Datele relevante pentru participanți (nume, prenume, adresa si numar de telefon mobil, email) vor fi colectate din comanda plasata in Magazinul Online cu respectarea datelor cu caracter personal conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor. Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in baza notificarii nr.16916.

Prin plasarea comenzii in magazinul Online, fiecare participant este implicit de acord cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal (referitoare la: identitatea, adresa, date de corespondenta, numar telefon, adresa de email, masuri personale, etc.),  scopul in care se face prelucrarea, verificarea identitatii persoanei, toate acestea in vederea participarii și desfășurării concursului; existenta dreptului la acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot exercita aceste drepturi. Dreptul de opozitie se poate exercita printr-o cerere adresata Braiconf SA.

            In acest sens participanții la concurs iși exprimă acordul cu privire la prelucrarea/arhivarea/stocarea/ștergere datelor cu caracter personal, in vederea desfasurării concursului precum si  pentru stocarea datelor cu caracter personal puse la dispozitia organizatorului in scopul prelucrarii ulterioare de catre aceste pentru transmiterea de oferte/promoții ale Braiconf SA, pana la data la care va își manifesta opozitia in acest sens printr-o cerere adresata Braiconf SA.