Menu
Inchide

Investitori

Ultimele evenimente:

RAPORT CURENT HOTARARE CA ( 08.08.2018 )

RAPORT CURENT CONVOCATOR AGEA si AGOA (20/21.09.2018)

RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 (16.08.2018)


 

Adunarea Generală a Acţionarilor - 13/14.02.2018

SC BRAICONF SA
Braila, Str. Şcolilor nr.53, 810517
Tel. 0239/692200, Fax 0239/685163
J 09/5/22.01.1991
CUI RO 2266085
Cap.soc.: 4.481.550 lei
 
CONVOCATOR
 
Avand in vedere solicitarea inregistrata sub nr. 15233/20.12.2017 din partea actionarului SC ELECTROARGES SA care detine un numar de 7.904.221 de actiuni ce reprezinta 17,64% din capitalul social al S.C. BRAICONF S.A.,
Consiliul de Administraţie al S.C. BRAICONF S.A., cu sediul in Brăila, str. Şcolilor nr. 53, jud. Brăila, înmatriculată la ORC sub nr. J 09/5/1991, avand CUI RO 2266085, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Legea 297/2004, Legea nr.24/2017, Regulamentele ASF şi dispoziţiile Actului Constitutiv, convoacă pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 05.02.2018 (data de referinţă),
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. BRAICONF S.A., la data de  13.02.2018, ora 12, la sediul din Brăila, Str. Şcolilor, nr. 53, et. 1 – Sală Protocol, jud. Brăila, cu următoarea ordine de zi: 
 
1. Revocarea mandatului de administrator al SC Braiconf SA a domnului Petru Mihalcea si numirea unui nou administrator in cadrul Consiliului de administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidaţii pentru posturile de administrator este 29.01.2018, ora 1500. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată de catre aceştia.
2. Stabilirea remuneratiei noului membru al Consiliului de administratie al SC Braiconf SA.
3. Aprobarea datei de 06.03.2018, ca data de înregistrare, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
4. Aprobarea datei de 05.03.2018 ca ex data, conform Regulamentului nr.6/2009.
5. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de înregistrare şi de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor.
 
În situaţia neîntrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generala Ordinara a Acţionarilor pe data de 14.02.2018, ora 1200, la sediul societăţii din Brăila, Str. Şcolilor, nr. 53, et. 1 – Sală Protocol, jud. Brăila, cu aceeaşi ordine de zi.
 
Au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale doar persoanele care deţin calitatea de acţionar la data de referinţă, respectiv  05.02.2018.
Capitalul social al S.C. BRAICONF S.A. este format din 44.815.500 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot in cadrul Adunării Generale a Acţionarilor.
 
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:
i. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o  justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
ii. de a prezenta, in scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 
Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la punctele i) şi ii) pana la data de 29.01.2018 – ora 1500. 
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societăţii, la secţiunea “Întrebari frecvente”. 
 
Acţionarii prevăzuţi la alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii certificate ale actelor de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 13/14.02.2018.
Începand cu data convocării, documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, referitoare  la  problemele  incluse  pe  ordinea  de  zi,  se pot consulta  pe  site-ul societăţii - www.braiconf.ro şi/sau procura, contracost, de la sediul societăţii sau la numarul de telefon 0239/692200 int. 191, în zilele lucrătoare între orele 0900 si 1500.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la Adunarea Generală direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.
 Formularul de imputernicire specială se poate obţine de la sediul Societăţii începând cu data publicării prezentei convocări, în zilele lucrătoare, între orele 0900-1500, sau se poate descarca de pe website-ul societatii www.braiconf.ro. După completarea şi semnarea lor, un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul Societăţii, până la data de 12.02.2018, ora 1500 iar imputernicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală. 
 
Accesul acţionarilor, îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală, este permis prin simpla probă a identităţii acestora, facută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităţilor legale şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă. Formularul de vot prin corespondenţă poate fi obţinut, începand cu data publicării convocatorului, în zilele lucrătoare, între orele 0900 – 1500 de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.braiconf.ro.
În cazul votului prin corespondenţă, buletinul de vot, completat şi semnat, însoţit de copia certificată de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, parafat şi semnat de reprezentantul legal ) poate fi transmis la sediul societăţii până la data de 12.02.2018, ora 1500, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 13/14.02.2018”.
Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu vor fi luate în calculul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul Adunării Generale. 
Informatii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la numărul de telefon 0239/692200 int 191, în zilele lucrătoare între orele 0900 si 1500.
 
Președinte al Consiliului de Administrație
Dan Simionescu
 
  
 
Documente: 
 
CONVOCATOR AGOA
FORMULAR VOT CORESPONDENTA
IMPUTERNICIRE SPECIALA
RAPORT CURENT CONVOCATOR
BULETIN VOT SECRET 1
BULETIN VOT SECRET 2
FORMULAR VOT CORESPONDENTA
IMPUTERNICIRE SPECIALA
LISTA PROPUNERI ADMINISTRATORI
RAPORT CURENT
 
În situatia în care browserul dvs. nu permite iar documentele nu pot fi descărcate, vă rugăm să ne solicitați documentele la adresa: juridic@braiconf.ro
Mulțumim!