Menu
Inchide

Investitori

 Adunarea Generală a Acţionarilor - 20.12.2017

SC BRAICONF SA
Braila, Str. Şcolilor nr.53, 810517
Tel. 0239/692200, Fax 0239/685163
J 09/5/22.01.1991
CUI RO 2266085
Cap.soc.: 4.481.550 lei
 
CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al S.C. BRAICONF S.A., cu sediul in Brăila, str. Şcolilor nr. 53, jud. Brăila, înmatriculată la ORC sub nr. J 09/5/1991, avand CUI RO 2266085, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Legea 297/2004, Legea nr.24/2017, Regulamentele ASF şi dispoziţiile Actului Constitutiv, convoacă pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 11.12.2017 (data de referinţă), Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. BRAICONF S.A., la data de 20.12.2017, ora 12 , la sediul din Brăila, Str. Şcolilor, nr. 53, et. 1 – Sală Protocol, jud. Brăila, cu următoarea ordine de zi: 
 
1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018.
2. Aprobarea datei de 16.01.2018, ca data de înregistrare, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
3. Aprobarea datei de 15.01.2018 ca ex data, conform Regulamentului nr.6/2009.
4. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de înregistrare şi de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor.
 
În situaţia neîntrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generala Ordinara a Acţionarilor pe data de 21.12.2017, ora 12 , la sediul societăţii din Brăila, Str. Şcolilor, nr. 53, et. 1 – Sală Protocol, jud. Brăila, cu aceeaşi ordine de zi. 
 
Au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale doar persoanele care deţin calitatea de acţionar la data de referinţă, respectiv 11.12.2017. Capitalul social al S.C. BRAICONF S.A. este format din 44.815.500 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot in cadrul Adunării Generale a Acţionarilor. 
 
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:
i. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
ii. de a prezenta, in scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 
Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la punctele i) şi ii) pana la data de 04.12.2017 – ora 15:00. 
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societăţii, la secţiunea “Întrebari frecvente”. 
 
Acţionarii prevăzuţi la alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii certificate ale actelor de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 20/21.12.2017.
Începand cu data convocării, documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta pe site-ul societăţii - www.braiconf.ro şi/sau procura, contra cost, de la sediul societăţii sau la numarul de telefon 0239/692200 int. 191, în zilele lucrătoare între orele 09 si 15 .
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la Adunarea Generală direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de imputernicire specială/generală.
Formularul de imputernicire specială se poate obţine de la sediul Societăţii începând cu data publicării prezentei convocări, în zilele lucrătoare, între orele 09 -15 , sau se poate descarca de pe website-ul societatii www.braiconf.ro. După completarea şi semnarea lor, un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul Societăţii, până la data de 19.12.2017, ora 15 iar imputernicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală. 
 
Accesul acţionarilor, îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală, este permis prin simpla probă a identităţii acestora, facută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane juridice sau a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire dată persoanei fizice care le reprezintă şi actul de identitate al acesteia.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă. Formularul de vot prin corespondenţă poate fi obţinut, începand cu data publicării convocatorului, în zilele lucrătoare, între orele 09 – 15 de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.braiconf.ro.
În cazul votului prin corespondenţă, buletinul de vot, completat şi semnat, însoţit de copia certificată de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, parafat şi semnat de reprezentantul legal ) poate fi transmis la sediul societăţii până la data de 19.12.2017, ora 15 , în plic închis, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 20/21.12.2017”.
Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu vor fi luate în calculul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul Adunării Generale. 
Informatii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la numărul de telefon 0239/692200 int 191, în zilele lucrătoare între orele 09 si 15 . 
 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Dan Simionescu 
 
 
Documente: 
 
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
IMPUTERNICIRE SPECIALA 
RAPORT CURENT
 
In situatia in care browserul dvs. nu permite iar datele nu vi se afiseaza, va rugam sa ne solicitati documentele la adresa:juridic@braiconf.ro
Multumim!