Folositi un browser care nu mai este actualizat. Pentru o experienta mai buna la navigarea pe acest site, va rugam sa instalati cea mai noua versiune. Upgrade Acum
RO EN
Adunarea Generală a Acţionarilor - 24/25.04.2017
CONVOCATOR
SC BRAICONF SA
Braila, Str. Şcolilor nr.53
Tel. 0239/692200, Fax 0239/685163
J 09/5/22.01.1991
CUI RO 2266085
Cap.soc.: 4.481.550 lei


Consiliul de Administraţie al S.C. BRAICONF S.A., cu sediul in Brăila, str. Şcolilor nr. 53, jud. Brăila, înmatriculată la ORC sub nr. J 09/5/1991, avand CUI RO 2266085, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Legea 297/2004, Regulamentele CNVM şi dispoziţiile Actului Constitutiv, convoacă pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 18.04.2017 (data de referinţă), Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. BRAICONF S.A., la data de 24.04.2017, ora 12:00, la sediul din Brăila, Str. Şcolilor, nr. 53, et. 1 – Sală Protocol, jud. Brăila, cu următoarea ordine de zi:


  • 1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administraţie si de Auditorul financiar, intocmite pentru exercitiul financiar 2016.
  • 2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2016, fixarea dividendului brut pe actiune la 0,0275 lei/actiune si stabilirea termenului de plata a dividendelor catre actionari la data de 02.10.2017.
  • 3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2016.
  • 4. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie pentru un mandat de 4 (patru) ani. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidaţii pentru posturile de administrator este 07.04.2017, ora 1500. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată de catre aceştia.
  • 5. Aprobarea Contractului de Administrare şi desemnarea mandatarului pentru semnarea contractului de administrare.
  • 6. Aprobarea mentinerii nivelului indemnizaţiilor actuale, pentru administratorii societatii.
  • 7. Aprobarea datei de 12.09.2017 ca data de înregistrare, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
  • 8. Aprobarea datei de 11.09.2017 ca ex data, conform Regulamentului nr.6/2009.
  • 9. Aprobarea datei de 02.10.2017 ca data platii, conform Regulamentului nr.6/2009.
  • 10. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de înregistrare şi de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor.


În situaţia neîntrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generala Ordinara a Acţionarilor pe data de 25.04.2017, ora 12:00 la sediul societăţii din Brăila, Str. Şcolilor, nr. 53, et. 1 – Sală Protocol, jud. Brăila, cu aceeaşi ordine de zi.


Au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale doar persoanele care deţin calitatea de acţionar la data de referinţă, respectiv 18.04.2017. Capitalul social al S.C. BRAICONF S.A. este format din 44.815.500 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot in cadrul Adunării Generale a Acţionarilor.


Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:
i. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
ii. de a prezenta, in scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.
Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la punctele i) şi ii) pana la data de 07.04.2017, ora 15:00.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societăţii, la secţiunea “Întrebari frecvente”.


Acţionarii prevăzuţi la alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii certificate ale actelor de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2017 ”. Începand cu data convocării, documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta pe site-ul societăţii - www.braiconf.ro şi/sau procura, contracost, de la sediul societăţii sau la numarul de telefon 0239/692200 int. 191, în zilele lucrătoare între orele 09 si 15 . Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la Adunarea Generală direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de imputernicire specială. Formularul de împuternicire specială se poate obţine de la sediul Societăţii începând cu data publicării prezentei convocări, în zilele lucrătoare, între orele 09 -15 , sau se poate descărca de pe website-ul societății www.braiconf.ro. După completarea şi semnarea lor, un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul Societăţii, până la data de 21.04.2017 , ora 15 .


Accesul acţionarilor, îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală, este permis prin simpla probă a identităţii acestora, facută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane juridice sau a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire dată persoanei fizice care le reprezintă şi actul de identitate al acesteia. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă. Formularul de vot prin corespondenţă poate fi obţinut, începand cu data publicării convocatorului, în zilele lucrătoare, între orele 09 – 15 de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.braiconf.ro. În cazul votului prin corespondenţă, buletinul de vot, completat şi semnat, însoţit de copia certificată de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, parafat şi semnat de reprezentantul legal ) poate fi transmis la sediul societăţii până la data de 21.04.2017, ora 15 , în plic închis, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2017 ”. Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu vor fi luate în calculul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul Adunării Generale. Informatii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la numărul de telefon 0239/692200 int 191, în zilele lucrătoare între orele 09 si 15 .


Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Dan SimionescuDocumente:


In situatia in care browserul dvs. nu permite iar datele nu vi se afiseaza, va rugam sa ne solicitati documentele la adresa:juridic@braiconf.ro
Multumim!